Schakelend Element

50 jaar Dr.Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting

Hendrik Arend Hidde Nijland werd in 1885 te Dordrecht geboren. Hidde Nijland richtte in 1916 de N.V. Coq op en legde zich toe op de ontwikkeling van hoogspanningsinstallaties en de productie van vermogenschakelaars. Hij was een geboren constructeur met een ongebreidelde pioniersgeest, die originele oplossingen voor moeilijke problemen wist te bedenken.

In het jaar 1962, het jaar van zijn overlijden, is op initiatief van zijn echtgenote mevr. E. Hidde Nijland-van der Meer de Walcheren, de Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting opgericht met als doel: ‘De bevordering van al datgene wat naar het oordeel van het Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van sterkstroom aan de Technische Hogeschool Delft, zulks in de ruimste zin.’

Dit boek belicht de vermogenschakelaar als trouwe wachter van de elektriciteitsvoorziening en geeft een overzicht van het leven en werken van Hendrik Arend Hidde Nijland.

  • Foto © Sam Rentmeester . 20130118boek voor site Onderzoeksboek,

  • Foto © Sam Rentmeester . 20130118boek voor site Onderzoeksboek,

Eindredactie

Redactie

Foto’s

Illustraties

Vormgeving

Druk

Uitgever

1e druk

Hardcover

ISBN/EAN 

Prof.ir. Lou van der Sluis

Prof.ir. Lou van der Sluis, Ir. Jos Wassink

Sam Rentmeester

Phase to Phase

Theo van Vliet

Drukkerij Van de Sande b.v. (www.sande.nl)

TU Delft Library

November 2012

103 bladzijden in kleur

978-94-6186-089-7    NUR: 910